Nok et forslag til utvidelse av E39 ved Gåsakilen

Dessverre er det nok en gang aktuelt å legge om E39 ved Gåsakilen i Os. Den 7. april 2011 ble det varslet oppstart av planarbeid med detaljregulering av et område sør for Søfteland sentrum. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for konsentrert boligbygging i kommuneplanens arealdel, og dette er også foreslått for sørlige del i høringsutkastet til rullering av kommuneplanen. Adkomst fra E39 er planlagt å ligge i svingen ved Gåssandvannet, dvs i området der Osbanen passerer kilen.

Osbanens fylling over Gåsakilen har vært berømt siden åpningen av banen i 1894, hør bare hva Bergens Tidende skriver i juli 1894: ”En slik Kurve, som den, der strax søndenfor Bergestøen er lagt i Fyldning ute i Vannet, er vist noget enestående ikke bare i norsk jernbanebygning”. Osbanen ligger her i en 160 meter lang kurve med radius 60 meter. Fra anleggstiden har det blitt fortalt at det var problematisk å legge banen her, da det ikke ble funnet fast grunn. Fyllingen ble derfor lagt på store mengder furutømmer som fungerte som flåter. Osbanetraseen er derfor unik på dette stedet.

Fra tidligere er området allerede flere ganger sterkt beskåret av utvidelser av E39, deriblant ved nedsprengning av en svært viktig skjæring på traséen rett sør for den omtalte fyllingen. Parsellen Bergstø – Hetleflot er en av fem svært viktige parseller på strekningen Nesttun – Os som illustrerer banens linjeføring på sitt beste. Her ligger traséen fremdeles relativt urørt, i tillegg til at mange spesielle og viktige fysiske strukturer er bevart. 

Den varslede reguleringsplanen vil legge til rette for en utvidelse av E39 i svingen, denne gang for å få på plass en ny fil for adkomst til reguleringsområdet. Dette vil etter vårt skjønn resultere i stor forringelse og redusert opplevelse av jernbanelinjen. Det er viktig at man denne gang tar større hensyn til jernbanen enn ved tidligere veiomlegginger. Nesttun-Osbanen AS har derfor som en første kommentar til planen bedt om at det ikke etableres ytterligere utbygging mot jernbanelinjen. I stedet bør det legges inn en hensynssone beliggende mellom nåværende veikant og jernbanetraséen. Vår kommentar ble oversendt den 27. mai 2011. 

attende til framsida
   

Nesttun-Osbanen AS

Postboks 8 Fana, 5859 Bergen
org.nr. 994 186 566
nob@osbanen.no