Kjøp aksjebrev i NOB!

Originale aksjebrev frå Nesttun-Osbanen er trykte opp, med valørar på 100,- og 1.000 kroner. Dei vert selde til den pålydande prisen. Breva er redigerte litt i høve til originalen, slik at namnefeltet er blankt og kan fyllast ut med namn på ny kjøpar. Dei originale underskriftene til Osbane-direktørane Krüger, Gade og Mowinckel er behaldne.

Osbanens Venner har ein eigen aksjeprotokoll der nummer på aksje og namn på kjøpar vert ført opp.

Aksjebreva er flotte som veggpynt! Ved å kjøpa aksjebrev støttar du opp om foreininga sitt arbeid. Aksjebreva vert også nytta som påskjønningar til personar eller verksemder som bidreg med spesiell innsats eller gåver til foreininga.